Hirdetmény

Zalai Baromfifeldolgozó Kft. f.a. - pacsai baromfi feldolgozó- és vágóüzem


Cégközlönyben történő megjelenés: 2013. július 18.

Ajánlat benyújtási határidő: 2013. augusztus 5. hétfő 12 óra

 

A TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt. (székhely:1092 Budapest, Ferenc krt. 40. levelezési cím: 7603 Pécs, Pf.: 121., Cg.01-10-045659) a Zalai
Baromfifeldolgozó Kft. f.a. (8761 Pacsa, 024/4.
hrsz.; cégjegyzékszáma: 20-09-068636; adószáma: 14363331-2-20) a Zala Megyei Bíróság 9.Fpk.20-13-020262/7. számú végzésével kijelölt felszámolója nyilvános pályázati felhívás útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi vagyonelemeket:

-         Pacsa 024/4 hrsz. alatt nyilvántartott "kivett telephely" megnevezésű, 22552m2 alapterületű ingatlant 1/1 tulajdoni hányadban. Ezen ingatlanban baromfivágó és feldolgozó üzem technológiája került beépítésre 2011-évi átadással. Az üzem vágókapacitása évi mintegy 800.000 db pulyka, és 3.500.000db broiler csirke, amelyre 4800m2 alapterületű üzemépület áll rendelkezésre.

A tulajdoni lap III. részében lévő bejegyzések: Pacsa 024/4 hrsz, területébe beleolvadt a 024/3 hrsz.-ú ingatlan, jelzálogjog 2,5mrd Ft erejéig – jogosult: OTP Bank Nyrt; vezetékjog 1901 m2-re – jogosult: EON Dél-dunántúli Áramhálózat Zrt.

-         Pacsa 024/2 hrsz. alatt nyilvántartott "kivett telephely" megnevezésű, 8000m2 alapterületű ingatlant 1/1 tulajdoni hányadban. Ezen ingatlanon felépítmény nem található.

A tulajdoni lap III. részében lévő bejegyzések: vízvezetési szolgalmi jog – jogosult: Északzalai Víz- és Csatornamű, jelzálogjog 2,5mrd Ft erejéig – jogosult: OTP Bank Nyrt;

Felszámolóbiztos a fenti ingatlanokat, valamint a baromfivágó és feldolgozó üzem technológiáját, az ingatlanban lévő berendezéseket és berendezés jellegű tárgyakat kizárólag egyben értékesíti. A technológia részletes bemutatását a tenderfüzet tartalmazza.

Irányár: nettó 720.000.000,- Ft (azaz nettó hétszázhúszmillió forint)

Bánatpénz: 21.800.000,- Ft (azaz huszonegymillió-nyolcszázezer forint)

A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy az irányár nettó irányár, melyet magánszemély vevő részére történő értékesítés esetén a törvényben meghatározott mértékű Áfa terheli, adóalany részére történő értékesítés az Áfa törvény 142. § (1) g. pontja szerinti fordított adózás alá tartozik, az adó bevallása a vevő adóalany kötelezettsége.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a TM-LINE Zrt. 1092 Budapest, Ferenc krt. 40., vagy 1450 Budapest, Pf.: 136. szám alatti címekre vár "Zalai Baromfifeldolgozó Kft. f.a. vételi ajánlat" megjelöléssel, kettős zárt borítékban, személyesen vagy postai úton eljuttatni.

Az ajánlatok benyújtásának időpontja: legkésőbb jelen hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétől számított 15. napot követő első munkanap 1200 óra. A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

A pályázatokat személyesen pályázati határidő lejártáig munkanapokon 9 és 12 óra között lehet leadni kizárólag a TM-LINE Zrt. budapesti irodájában. A postán küldött pályázatoknak a fenti határidőig meg kell érkeznie.

A pályázaton való részvétel feltétele a fent meghatározott összegű bánatpénz befizetése felszámoló Raiffeiesen Bank Zrt-nél vezetett 12072507-00370600-00100009. számú bankszámlájára, legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a pályázati anyagban. (A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: Zalai Baromfifeldolgozó Kft. f.a. bánatpénz). A bánatpénz megfizetésének igazolását a felszámoló kizárólag úgy tudja elfogadni, hogy postai úton érkezett ajánlat esetében a belső borítékban az ajánlati anyag, míg a külső borítékban a bánatpénz megfizetésének hitelt érdemlő igazolása van elhelyezve; míg személyesen benyújtott ajánlat esetében a zárt borítékban lévő ajánlattól elkülönülten a bánatpénz hitelt érdemlő igazolása a felszámoló képviseletében eljáró személy részére átadásra került. A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a bánatpénz megfizetését az ajánlat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően nem igazolja, úgy a felszámoló vételi ajánlatát érvénytelennek tekinti, s azt bontatlanul részére visszaküldi. A felszámoló csak azon ajánlatokat tekinti érvényesnek, s azon ajánlatok vehetnek részt a közjegyző előtti felbontásban, amelyeknél a bánatpénz megfizetésének hitelt érdemlő igazolása a fenti módokon megtörtént. Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 8 napon belül közjegyző jelenlétében kerül sor. A közjegyzői bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli, az értékelés eredményéről jegyzőkönyvet vesz fel. A pályázatok értékelésétől számított 30 napon belül kerül sor a szerződés megkötésére. A vételár megfizetése banki átutalással történik a szerződéskötést követő 30 napon belül.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, telefonszámát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, a megajánlott nettó vételárat, valamint a következő nyilatkozatokat:

-  nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal,

- nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adásvételi szerződést köt a felszámolóbiztos által később megjelölt időpontban,

- nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni,

- nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri.

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett ingatlant pályázó megtekintette, annak állapotát megismerte

- kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat

A részletes pályázati feltételeket és a meghirdetett vagyon leírását tartalmazó feltételfüzet a felszámoló szervezet Budapesti és Pécsi irodájában megtekinthető, vagy bruttó 127.000,- Ft áron megvásárolható. További információ Bősz Jánostól a 30/660-1654-es telefonszámon kapható.

A felszámoló a beszámítás lehetőségét az 1991. évi XLIX. tv. 49. § (4) bekezdése alapján kizárja.

Megfelelő azonos értékű pályázatok esetén a felszámoló értékesítési ártárgyalást tart, melynek idejéről, helyéről, szabályairól a felszámoló az ajánlattevőket értesíti. Azonos értékű ajánlatnak minősül, ha a megadott vételárak közötti eltérés 10 %-nál nem nagyobb. A felszámoló a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában - eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A vevő az ingatlanok és ingók birtokbavételéről a vételár kiegyenlítését követő 15 napon belül saját költségén köteles gondoskodni. Ha ezen határidőt túllépi a vevő, akkor az ingatlan karbantartásáért, biztosításáért és őrzéséért költségtérítést számít fel a felszámoló.

A felszámoló ezúton értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyilvános értékesítésen) gyakorolhatják.

 

Segítség

Itt találhatja hirdetményeinket részletesebben. Amennyiben kérdése van hirdetményünkkel kapcsolatban, kérjük keressen fel minket elérhetőségeink egyikén!