Hirdetmény

L.V. Station Kft. f.a. - ingatlan


Pályázati Hirdetmény


A(z) TM-LINE Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045659, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 40. 2 em. 16, levelezési cím: 1450 Budapest, hrsz. Pf.: 136), mint a(z) L.V. Station Kft. „f.a" (cégjegyzékszám: 13-09-086745, székhely: 2120 Dunakeszi, Pálya utca 13.) Budapest K. Törvényszék 12.Fpk.350/2018/3. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. augusztus 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően
nyilvános pályázati felhívás
útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1131447
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. augusztus 31. 08 óra 01 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. szeptember 18. 08 óra 01 perc
Ajánlati biztosíték összege: 345 000 forint.
Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással a TM-LINE Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12072507-00370600-00800008. számú bankszámlájára, átutalással kell megfizetnie a pályázat benyújtásának határidejéig. Közleménybe kérjük rögzíteni: L.V. Station - bánatpénz)
Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül visszajár.Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, akkor az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.
A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):
Dunakeszi 3585/4 helyrajzi számú 91m2-es "kivett vendéglő" 1/1 tulajdoni illetősége. Természetben a 2120 Dunakeszi, Pálya utca 13 szám alatt található, helyiségei: 36m2 üzlettér, 2m2 mosdó, 3m2 wc-k, 3m2 raktár, 2m2 nyitott terasz. Az ingatlant bérlő használja.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 6 923 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 9 890 000 forint. (a becsérték 142%-a)
A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.
1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett vendéglő
Típus: üzlethelyiség
Területe: 91 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Területnagyság: 91 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
44 m2 kivett vendéglő
A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.
Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): végrehajtási- és jelzálogjoggal terhelt
Ingatlan állapota: átlagos
Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre felkínált ingatlan 2018. szeptember 13-án , a felszámoló szervezet 0630/660-16-54-es telefonszámán előzetesen egyeztetve megtekinthető 10 és 11 óra között.
ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés Áfa mentes.
17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg.
Vételár megfizetésének módja, határideje: Adásvételi szerződés megkötéséig vevő köteles a vételár 20%-ának megfelelő összegre kiegészíteni a befizetett bánatpénzt, amely összeget felek foglalónak tekintenek. A fennmaradó vételárat vevő egy összegben fizeti meg a szerződés aláírásától számított 30 napon belül átutalással. (TM-LINE Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12072507-00370600-00800008. számú bankszámlájára).
Részletfizetési lehetőség: nincs A szerződéskötés határideje: A pályázat értékelését követő 30 napon belül. A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítését követő 15 napon belül. Ha ezen határidőt a vevő túllépi, akkor az ingatlan karbantartásáért, biztosításáért és őrzéséért költségtérítést számít fel a felszámoló.
17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A meghirdetett vagyon első hirdetése került közzétételre, ahol a minimál ár a becsérték 142%-a. A 237/2009. (X.20) Korm r. 2.§ (2) bek. szerinti értesítés megtörtént. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a L.V. Station Kft. "f.a." hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - a pályázó nevét, székhelyét, - hatályos cégkivonatát, - telefonszámát, - a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, - a megajánlott nettó vételárat, - valamint a következő nyilatkozatokat: - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adás-vételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül, - nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról - nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek - nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, - nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri. Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy pályázó az értékesítés jogi eljárásának költségét megtéríti. Az adásvételi szerződést a felszámoló által meghatározott ügyvédi iroda készíti amelynek díja a vételár 1,5%-a+áfa. A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.
A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.
A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1131447/tetelek.pdf

Segítség

Itt találhatja hirdetményeinket részletesebben. Amennyiben kérdése van hirdetményünkkel kapcsolatban, kérjük keressen fel minket elérhetőségeink egyikén!