Hirdetmény

R.D.C. Program-rework Kft. „f.a" - bocföldei ingatlanok


Pályázati Hirdetmény

A(z) TM-LINE Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045659, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 40. 2 em. 16, levelezési cím: 1450 Budapest, hrsz. Pf.: 136), mint a(z) R.D.C. Program-rework Kft. „f.a" (cégjegyzékszám: 20-09-067188, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Mátyás király utca 16. fsz em. 2) Zalaegerszegi Törvényszék 2.Fpk.101/2017. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. dec. 27. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanait.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:

2019. jav. 11. 08 óra 01 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:

2019. jav. 29. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 729128 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással a TM-LINE Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12072507-00370600-00800008. számú bankszámlájára, átutalással kell megfizetnie a pályázat benyújtásának határidejéig. Közleménybe kérjük rögzíteni: R.D.C. Program-rework Kft. f.a. - bánatpénz)

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül visszajár. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Bocfölde 043/17 helyrajzi számon nyilvántartott 8183m2 alapterületű „kivett telephely" megnevezésű ingatlan;
Bocfölde 043/18 helyrajzi számon nyilvántartott 378m2 alapterületű „kivett saját használatú út" megnevezésű ingatlan;
Bocfölde 046/10 helyrajzi számon nyilvántartott 11266m2 alapterületű „kivett ipartelep, bemutatótér és raktár" megnevezésű ingatlan;

Mindhárom ingatlant felszámoló kizárólag egyben értékesíti. Az ingatlanok a település központjától egy kilométerre ÉNy-ra vannak, megközelítésük jó minőségű aszfaltozott úton lehetséges, a telek közvetlen szomszédságában mezőgazdasági területek, míg az út déli oldalán néhány lakóépület áll. A tulajdoni lap a 046/10 hrsz.-ú ingatlant ipartelepnek a 043/17 hrsz.-ú ingatlant telephelynek jelöli, de egyik megjelölés sem tükrözi a valóságot. A két ingatlan É-D-i irányú szabálytalan alakú, melyet a 045 hrsz.-ú földes út választ ketté. Az ingatlanokon egy 191m2-es (lakóház jellegű) épület, és egy 62m2-es garázs áll. Az ingatlanok terhei: Bányaszolgalmi jog MOL javára, Építési magasságkorlátozás, végrehajtási jog Zalaegerszegi Önkormányzat jav., végrehajtási jog NAV jav.
A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 22 047 000  forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 17 637 600 forint.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett telephely
Típus: telek Területe: 8 183 m² Állapota: átlagos Tehermentes: igen Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:

1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:

8 183 m²

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):

kivett telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út

Típus: út Területe: 378 m² Állapota: átlagos Tehermentes: igen

Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:

378 m²

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):

kivett saját használatú út

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett ipartelep, bemutatótér és raktár

Típus: ház Területe: 11 266 m² Állapota: átlagos Tehermentes: igen Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:

1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:

11 266 m²

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):

kivett ipartelep, bemutatótér és raktár

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre felkínált ingatlan 2019.01.22-én , a felszámoló szervezet 0630/8410901-es telefonszámán előzetesen egyeztetve megtekinthető 10 és 11 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Adásvételi szerződés megkötéséig vevő köteles a vételár 20%-ának megfelelő összegre kiegészíteni a befizetett bánatpénzt, amely összeget felek foglalónak tekintenek. A vételárnak egy összegben a szerződés aláírásától számított 15 napon belül átutalással történő kifizetése a TM-LINE Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12072507-00370600-00800008. számú bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítését követő 15 napon belül. Ha ezen határidőt a vevő túllépi, akkor az ingatlanok karbantartásáért, biztosításáért és őrzéséért költségtérítést számít fel a felszámoló.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

Jelen közlemény a meghirdetett vagyon megismételt (hatodik) hirdetése.

Tekintettel arra, hogy az ilyen jellegű, illetve településen belüli elhelyezkedésű ingatlan iránti kereslet minimális, illetve, hogy a korábbi értékbecslés érvényessége lejárt, új likvidációs érték megállapítását kérte független szakértőtől a felszámoló. Az új becsérték/likvidációs érték 22.047.000, Ft-ban került meghatározásra, amely összeg 80%-a jelen hirdetményben a minimálár.

A 237/2009. (X.20) Korm r. 2.§ (2) bek. szerinti értesítés megtörtént.

Az új becsértékről, és jelen hirdetményben meghatározott minimál árról a végrehajtási joggal élő hitelezőt felszámoló írásban tájékoztatta, amely kapcsán kifogás, észrevétel nem érkezett.

A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a R.D.C. Program-rework Kft. "f.a." hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - a pályázó nevét, székhelyét, - hatályos cégkivonatát, - telefonszámát, - a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, - a megajánlott nettó vételárat, - valamint a következő nyilatkozatokat: - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adás-vételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül, - nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról - nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek - nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, - nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri.

Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy pályázó az értékesítés jogi eljárásának költségét (a szerződéskötés díja: a vételár 1,5%-a + áfa) megtéríti. Az adásvételi szerződést a felszámoló által meghatározott ügyvédi iroda készíti, az aláírásra Pécsett kerül sor.

A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az értékesítés áfa mentes.

Segítség

Itt találhatja hirdetményeinket részletesebben. Amennyiben kérdése van hirdetményünkkel kapcsolatban, kérjük keressen fel minket elérhetőségeink egyikén!