Hirdetmény

Kelet-Ing Kft. f.a. - berettyóújfalui ingatlan


Pályázati Hirdetmény
A(z) TM-LINE Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045659, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 40. 2 em. 16, levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 136), mint a KELET-ING 2010 Kft. „f.a" (cégjegyzékszám: 09-09-017427, székhely: 4100 Berettyóújfalu, Ady Endre u. 6) Debreceni Törvényszék 8.Fpk.374/2018 sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. február 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően
nyilvános pályázati felhívás
útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.
A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1568214
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2019.03.01. 08 óra 01 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2019.03.19. 08 óra 01 perc
Ajánlati biztosíték összege: 943.000,- forint.
Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással az adós cég Raiffeisen Banknál vezetett 12072507-01667589-00100005. számú bankszámlájára, átutalással kell megfizetnie a pályázat benyújtásának határidejéig. Közleménybe kérjük rögzíteni: Kelet-Ing - bánatpénz)
Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül visszajár. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.
A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):
4100 Berettyóújfalu, Ady Endre utca 6. szám alatti, (hrsz.: 2192) 1478 m2-es kivett üzem megnevezésű ingatlan 1/1 tul.hányadban. (jelzálogjoggal és végrehajtási joggal terhelt)
Az ingatlan 2016 évig pékség, cukrászüzem, és eladótérként működött, de már két éve semmilyen üzemi tevékenységet nem folytatnak benne. Az ingatlanon három épület került kialakításra egymás melléás. Az utcafronti épület földszint + emelet, nyeregtetős, téglaépület cserépfedéssel. Ebben az épületben utcai bejárattal történt a termékek eladása, de iroda, mosdó, tároló és kazánház is itt került elhelyezésre, az eladótér mögött. A korábbi fa nyílászárókat műanyagra cserélték, hőszigetelt üvegezéssel. Az un. „üzemrész" lapostetős nyaktaggal, lépcsőházzal kapcsolódik az előbbi nyeregtetős épülethez (földszint+ emelet).A harmadik épület –alapterületileg a legnagyobb- földszintes, Lindab fedéssel, melyre még hullámpala borítást is tettek.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 24 780 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 24 780 000 forint.
Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre felkínált ingatlan 2019.03.12-én , a felszámoló szervezet 0630/660-16-54-es telefonszámán előzetesen egyeztetve megtekinthető, 10 és 11 óra között.
ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés áfa mentes.
17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A 237/2009. (X.20) Korm r. 2.§ (2) bek. szerinti értesítés megtörtént. A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.
Vételár megfizetésének módja, határideje: Adásvételi szerződés megkötéséig vevő köteles a vételár 20%-ának megfelelő összegre kiegészíteni a befizetett bánatpénzt, amely összeget felek foglalónak tekintenek. A vételárnak egy összegben a szerződés aláírásától számított 30 napon belül átutalással történő kifizetése adós bankszámlájára.
Részletfizetési lehetőség: nincs
A szerződéskötés határideje: A pályázat értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.
A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítését követő 15 napon belül. Ha ezen határidőt a vevő túllépi, akkor az ingatlan karbantartásáért, biztosításáért és őrzéséért költségtérítést számít fel a felszámoló.
17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Jelen közlemény a meghirdetett vagyon első hirdetése, amelyben a becsérték 100%-a a minimál ár. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a Kelet-Ing Kft. "f.a." hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását.
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - a pályázó nevét, székhelyét, - hatályos cégkivonatát, - telefonszámát, - a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, - a megajánlott nettó vételárat, - valamint a következő nyilatkozatokat: - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adás-vételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül, - nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról - nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek - nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, - nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri.
Nyilatkozni kell a pályázónak arról, hogy az értékesítés jogi eljárásának költségét (ingatlan adásvételi szerződéskötés díja: a bruttó vételár 1,5%-a + áfa) megtéríti. Az adásvételi szerződést a felszámoló által meghatározott ügyvédi iroda készíti, az aláírásra Budapesten kerül sor.
A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.
A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.
A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1568214/tetelek.pdf

Segítség

Itt találhatja hirdetményeinket részletesebben. Amennyiben kérdése van hirdetményünkkel kapcsolatban, kérjük keressen fel minket elérhetőségeink egyikén!